Ofte stillede spørgsmål

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad er korruption?

Transparency International Danmark definerer korruption som: “misbrug af betroet magt for egen vindings skyld“.

Korruption er når ordrer og kontrakter tildeles på baggrund af personlige interesser i stedet for pris og kvalitet. Korruption kan anskues som en ekstra skat på handel og investeringer. Globalt set er korruption en af de væsentligste barrierer for økonomisk vækst og social udvikling.

Hvor går grænsen mellem en lille vennetjeneste og korruption?

Hvis en vennetjeneste betyder, at personen der udfører tjenesten misbruger sit embede, for eksempel ved at lade vennen komme foran på en venteliste, få en ordre uden at tage pris og kvalitet i betragtning, eller på anden måde favoriserer vennen over andre, vil der være tale om korruption. At hjælpe hinanden på almindelig vis er ikke korruption.

Hvad siger dansk lov?

De vigtigste danske bestemmelser vedrørende bestikkelse findes i straffeloven. Det drejer sig især om:

  • §122 vedrørende aktiv bestikkelse af personer i offentlig tjeneste eller hverv; og
  • §299, nr. 2 vedrørende bestikkelse i den private sektor.

Begge paragraffer indebærer, at personer og virksomheder kan retsforfølges for forhold, der finder sted både inden for og uden for landets grænser.

Ifølge straffelovens §122 gør ”den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten” sig skyldig i aktiv bestikkelse af personer i offentlig tjeneste eller hverv, hvilket kan straffes med bøde eller fængsel i op til 3 år.

Ifølge straffelovens §299 nr. 2 kan den som ”ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller anden fordel, såvel som den, der yder, lover eller tilbyder en sådan gave eller anden fordel” straffes med bøde eller fængsel i op til 1 år og 6 måneder.

I hvor stort et omfang foregår der korruption?

Det er naturligvis vanskeligt at beregne, præcist hvor store beløb, det samlet set drejer sig om.

Transparency International vurderer, at bestikkelse alene i forbindelse med internationale investeringer og handel udgør et beløb på størrelse med den samlede globale udviklingsbistand. Det svarer til ca. DKK 500 mia. årligt.

Verdensbanken har estimeret, at bestikkelse koster den globale økonomi USD 1.000 mia. hvert eneste år. Dette beløb inkluderer end ikke de betragtelige indirekte omkostninger, som korruption medfører i form af lavere investeringer og lavere økonomisk vækst, og der er heller ikke taget højde for omkostningerne ved andre typer af korruption end bestikkelse.

Hvorfor bliver korruption ved med at foregå?

Korruption foregår, fordi der er nogen der ser en fordel ved at bestikke. Det kan kaldes griskhed, egoistisk, umoralsk og meget andet, men faktum er, at det foregår. Én af årsagerne er at risikoen for at blive opdaget i det enkelte tilfælde vurderes at være mindre end chancerne for en stor belønning.

Hvilken definition på korruption arbejder TI Danmark ud fra?

Transparency International Danmark definerer korruption som: “misbrug af betroet magt for egen vindings skyld“.

Hvorfor er korruption et problem?

Korruption er et problem fordi det skaber ugennemsigtighed, udvander tilliden til demokratiets vigtigste institutioner og bryder med fundamentale lighedsprincipper.

Studier viser, at korruption øger ulighederne i samfundet, når velstillede og ressourcestærke borgere med gode forbindelser tilgodeser sig selv på bekostning af de i forvejen mindre bemidlede.

I mange udviklingslande er korruption medvirkende til at støtte en korrupt magtelite, som fastholder de fattigste i en håbløs situation.

Endelig er korruption medvirkende årsag til en lang række af udviklingslandene sociale og miljømæssige problemer. Det skyldes ikke mindst, at myndighedspersoner nogle gange kan betales for at se igennem fingre med klare overtrædelser af miljø- og arbejdsmiljøregler.

Hvad gør Transparency International Danmark for at stoppe korruption?

Transparency International Danmark overordnede formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse. Foreningen arbejder for at øge befolkningens bevidsthed om og støtte til arbejdet mod korruption, samt styrke åbenheden og gennemsigtigheden i samfundet. Transparency International Danmark påvirker desuden myndighederne, både nationalt og internationalt, for at sikre en effektiv lovgivning og politik mod korruption.

Hvordan finder I ud af hvor meget et land er korrupt?

Det er svært at måle korruption, men der er en række studier og indekser der giver nogle gode indikationer af hvilke lande der særligt lider under korruption og bestikkelse.

Transparency Internationals Corruption Perceptions Index (CPI), som udgives hvert år, er det internationalt mest kendte indeks for korruption. Indekset bygger på en lang række spørgeskemaundersøgelser af erhvervsfolks og eksperters opfattelse af korruption i et givet land.

Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, at CPI giver et fingerpeg om, hvor korrupt et land opfattes, snarere end hvor megen korruption der faktisk findes i landet. Andre studier viser dog at der er en nøje sammenfald mellem den oplevede korruption og den faktiske korruption.

Har du andre spørgsmål om korruption, så skriv gerne til os på: sekretariatet@transparency.dk. Så lægger vi svarende på hjemmesiden efterfølgende.

Scroll to Top
Transparency International Danmark