Hvor hører anti-korruption hjemme i FN’s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling?

08-10-2015 Den 25.-27. september samledes verdens ledere ved et særligt topmøde i FN i New York og vedtog 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling. Hvor hører korruption hjemme i disse mål og hvilken rolle skal Danmark spille?
SDG
Tilsammen vil de nye mål danne rammerne for fremtidens udviklingsarbejde, men hvor hører anti-korruption hjemme på den nye agenda? Transparency International Danmark har nærlæst det med småt og her er vores bud på, hvordan målene vil påvirke arbejdet med korruption fremadrettet og hvordan vi kan gøre en forskel i Danmark for at realisere en transparent omstilling for klodens befolkning.

 
Mere spalteplads til anti-korruptionsagendaen
De 17 nye verdensmål – også omtalt som Sustainable Development Goals (SDG) – vil afløse de otte Millenium Development Goals (MDG), som udløber i år. I modsætning MDG’erne, som udelukkende fokuserer på udryddelse af fattigdom, vil de nye verdensmål introducere en bredere ramme af universielle mål og målsætninger for de næste 15 år, hvor anti-korruptionsagendaen har fået mere spalteplads.
 
Verdens ledere har endelig erkendt at korruption er en gennemgående udfordring, der kan forhindre udryddelse af fattigdom, bekæmpelse af klimaforandringer og inkluderende økonomisk vækst. Vores analyser viser at fattige lande har en tendens til at score dårligt på korruptionsindekser, herunder Transparency International’s Corruption Perception Index, og det er disse lande, som er mest afhængige af udviklingsbistand. Højere niveauer af bestikkelse er signifikant og positivt korreleret med niveauet af udviklingsbistand, hvilket antyder, at korruption kan være med til at begrænse de positive effekter, som udviklingsbistand har på fattigdomsbekæmpelse.
 

”Mål 16: Frem fredelige og rummelige samfund, styrk adgang til retssystemer for alle, og opbyg effektive, ansvarlige og inkluderende institutioner på alle niveauer af samfundet.”

 
Hos Transparency International Danmark mener vi derfor, at det 16. mål har en central rolle i at fremme bæredygtig udvikling. Målet vil ikke kun bekæmpe korruption, men vil også biddrage til realiseringen af de andre 16 mål ved blandt andet at sikre lige adgang til grundlæggende offentlige serviceydelser, såsom uddannelse, sundhed og vand. Når alle har adgang til domstole og regeringer er ansvarlige, er der mindre plads til korruption og de afledte negative konsekvenser.
 

Mål 16:16.1 Reducer alle former for vold og relaterede dødsfald overalt.16.2 End misbrug, udnyttelse, menneskehandel og alle former for vold mod og tortur af børn.
16.3 Fremme af retsstaten på nationalt og internationalt plan, og sikre lige adgang til retfærdighed for alle.
16.4 Reducere ulovlige finansielle og våbenleverancer, styrke genopretning og tilbagelevering af stjålne formuer og bekæmpe alle former for organiseret kriminalitet.
16.5 Væsentligt reducere korruption og bestikkelse i alle deres former.
16.6 Udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer af samfundet.
16.7 Sikre lydhør, inklusive, folkeligt og repræsentativt beslutningstagning på alle niveauer af samfundet.
16.8 Udvide og styrke udviklingslandenes deltagelse i institutionerne i den globale regeringsførelse.
16.9 Yde juridisk identitet for alle, herunder fødselsregistrering.
16.10 Sikre offentlig adgang til information og beskytte de grundlæggende frihedsrettigheder i overensstemmelse med national lovgivning og internationale aftaler.
Samt yderligere:16.a Styrke de relevante nationale institutioner, herunder gennem internationalt samarbejde, for opbygge kapacitet på alle niveauer ad samfundet, navnlig i udviklingslandene, for at forebygge vold og bekæmpe terrorisme og kriminalitet.16.b Fremme og håndhæve ikke-diskriminerende love og politikker for bæredygtig udvikling.

 
Fra tomme ord til konkrete tiltag
Men her er udfordringen. De globale løfter skal understøttes af konkrete tiltag, ikke tomme ord. Politikker for udvikling og politikker for anti-korruption er to sider af samme sag. For at sikre en bæredygtig udvikling, skal regeringer, virksomheder og civilsamfund samarbejde for at opbygge ansvarlige institutioner, styrke gennemsigtigheden, og reformere traditionelle finansieringsmetoder.
 
Der er brug for ambitiøse anti-korruptions handlingsplaner med relevante indikatorer til at vurdere fremskridt. En af de foreslåede indikatorer er at måle forekomsten af korruption og bestikkelse. Dette kan også bruges til at monitorere adgangen til grundlæggende ydelser, udviklingsbistand, eller beskyttelse af de grundlæggende friheder, da alle disse ting er indbyrdes forbundne. Her skitsere den nye aftale, at denne monitorering både skal ske regionalt, nationalt og lokalt. Dette anser vi som nødvendigt for at (lokal)befolkningen er informeret om og aktivt kan deltage i og holde verdens ledere ansvarlige for en transparent omstilling. Der er brug for løbende feedback for at sikre, at vi måler de rigtige ting og for at gøre det muligt at justere processen undervejs.
 
Transparency International Danmark anbefaler
I Danmark har vi også vores rolle at spille når det gælder målet om fred og retfærdighed. Som en del af de bedst rangerede lande på Transparency International’s korruptionsindeks vender andre lande blikket mod Danmark, når der skal findes eksempler på best practice. Det forpligter.
 
Kort fortalt er en succesfuld implementering af det 16. mål afhængig af en fælles dansk indsats lokalt og globalt.
 
Transparency International Danmark anbefaler:

  • Den danske regering skal udarbejde 180-dages handlingsplaner for, hvordan Danmark vil implementere mål 16 og fastlægge målsætninger på global, nationalt og lokalt niveau. På den globale scene skal det danske biddrag til bekæmpelsen af korruption efterleves ved internationale forhandlinger og i det danske udviklingssamarbejde.
  • Danske NGO’er skal offentliggøre, hvad de kan gøre for at gennemføre mål 16, herunder programmer og ressourcer. I udviklingssamarbejdet skal danske NGO’er sørge for at vise vejen frem når det 16. mål skal implementeres.

 
Danske virksomheder skal i højere grad rapportere på, hvordan de vil levere på anti-korruptions dagsordenen, for eksempel gennem deres årlige bæredygtighedsrapporter. På de globale markeder skal danske virksomheder i højere grad sikre at de agere ansvarligt ved at sikre at både medarbejdere og forretningspartnere efterlever virksomhedens etiske kodeks.

Scroll to Top
Transparency International Danmark