Myndighederne bør offentliggøre data om indsatsen mod hvidvask

15-02-2017 Transparency International Danmark siger i dag, at finansielle myndigheder bør offentliggøre langt flere data om hvorvidt bankerne gør det, de er forpligtede til i henhold til lov, for at forhindre hvidvask i Danmark.

Sker det, vil borgere og virksomheder kunne føle sig sikre på at korrupte individer og organisationer, kriminelle eller terrorister ikke misbruger de globale finansielle systemer.
En ny rapport fra Transparency International viser, at i lande, der er hjemsted for verdens største banker, bliver kun meget få data om forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask offentliggjort; og sker det endelig, er de forældede.

”Fra den danske banksektor har vi i 2015 alene antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner afgivet til Hvidvasksekretarietet hos SØIK. Der offentliggøres intet om hvad underretningerne har ført med sig i form af konfiskationer, strafsanktioner m.v. Dermed ved vi reelt ikke hvorledes hvidvaskreglerne håndhæves” siger Merete Løwe Drewsen, næstformand for Transprency International Danmark.

Transparency International’s rapport “Top Secret: Countries keep financial crime fighting data to themselves”, viser at Danmark er bundskraber, når det gælder om offentliggørelse af data om håndhævelsen af hvidvaskreglerne. Ingen af de 12 lande, der gennemgås i rapporten, offentliggøre så få aktuelle data om hvad underretningerne om hvidvask medfører fx antal grænseoverskridende anmodninger om samarbejde, værdien af konfiskerede midler, antal og værdi af sanktioner, og antal overtrædelser af hvidvaskreglerne.

Totalt set viser rapporten, at data om myndighedernes hvidvask bekæmpelse kun offentliggøres i begrænset omfang i de 12 lande, herunder USA, Storbritannien, Tyskland, Schweiz og Luxembourg.

”Data om forebyggelse og håndhævelse af anti-hvidvaskreglerne er vigtige, fordi de fortæller os om reglerne virker, og dermed beskytter vores samfund og ikke mindst de finansielle institutioner, mod misbrug. Ved årligt at offentliggøre tiltag, påbud og afgørelser kan borgere, presse og civilsamfund holde øje med udviklingen” siger Merete Løwe Drewsen.

Alene i 2013 anslås det at i-landene mistede 1100.000.000 mia USD via ulovlige pengestrømme flyttet fra land til land. Effektive anti-hvidvask foranstaltninger i såvel u- som i-lande er nødvendige for at stoppe de ulovlige pengestrømme.

Læs BASEL AML Index for værdifuld statistik om Danmark som hvidvask-destination. Her ranglistes 149 lande fra 0 til 10, hvor 0 er bedste karakter (laveste risiko).

Befolkningen har brug for beviser på at hvidvask reglerne håndhæves, ikke blot for at sikre tilliden til vores banksystem, men også som afskrækkelse af de kriminelle ved at sikre at håndhævelsen er effektiv.
Hvidvask bekæmpelse i den finansielle sektor, kræver et stærkt, sammenhængende og effektive tilsyn fra myndighedernes side. På samme måde som sundhedsmyndighederne fører tilsyn med hoteller og restauranter, skal myndighederne her i landet foretage inspektioner i den finansielle institutioner, identificere og notere overtrædelser og pålægge sanktioner om nødvendigt.

Borgerne er berettigede til at få adgang til data om hvordan myndighederne løser deres opgave i den finansielle sektor.

Ved øget adgang til data for medier og civilsamfund om hvorledes myndighederne løser deres opgave, kan hvidvask bekæmpelsen bliver mere effektiv.

En vigtig start i Danmark kunne være årligt at offentliggøre data for omfanget af sanktioner afgivet som led i hvidvaskbekæmpelsen fx størrelsen på konfiskationer og straffe.

Transparency International anbefaler at landene offentliggør oversigter og håndhævelses statistikker imod hvidvask på årlig basis som en samlet data fil. Kravet om offentliggørelse bør indføjes som et standard krav fra internationale organiationer som Financial Action Task Force (FATF) og G20.

Transparens og gennemsigtighed omkring dette væsentlige aspekt af den internationale kamp mod hvidvask via de finansielle markeder, er et første men væsentligt skridt på den lange vej mod at rense de global finansielle markeder for sorte penge.
Læs hele rapporten her.

Scroll to Top
Transparency International Danmark