Transparency International Danmark er forbeholden over for forslag til ny offentlighedslov


Transparency International Danmark (TI-DK) hilser det nye lovforslag velkommen, da det længe har været hårdt tiltrængt med en opdatering af den gældende lovgivning på området. Vi har dog udtalte forbehold overfor visse paragraffer i det foreliggende forslag, som vi frygter, vil vanskeliggøre offentlighedens muligheder for kontrol med beslutningstagerne. På visse områder svækkes gennemsigtigheden omkring politiske beslutningsprocesser.
”Det fremsatte lovforslag har flere gode elementer, eksempelvis er vi glade for at se, at gennemsigtigheden omkring offentlige selskaber fremmes ved at der tillades aktindsigt i deres anliggender” udtaler TI-DKs formand, Poul Riiskjær Mogensen, og fortsætter: ”Det er også glædeligt, at man forsøgsvist vil indføre åbne postlister, hvilket er helt i tråd med TI-DKs anbefalinger i et det positionspapir om offentlighedsloven, vi udgav for nyligt”.
To svagheder: Undtagelser ved ministerbetjening og  lovgivende arbejde
Formanden for TI-DK giver dog også udtryk for store bekymringer i relation til det fremlagte forslag: ”Særligt to paragraffer vækker stor bekymring hos os” siger han, og fortsætter: ”først og fremmest er det selvfølgelig det faktum, at man har valgt at erstatte nogle relativt objektive kriterier med skønsmæssige kriterier i det nye forslag omkring rådgivning af ministre, hvilket stiller overordentlig store krav til en stringent praksis”. Formanden taler her om den omstridte §24, som tidligere indeholdt begrebet ”ministerbetjening”. Denne paragraf var en af hjørnestenene i debatten omkring det lovforslag, Lars Barfod i sin tid fremstillede. ”Godt nok er paragraffen ifølge regeringen blevet indsnævret, men som vi ser det, lægges fortsat alt for meget over på embedsmænd og særlige rådgiveres skønsmæssige vurdering. Det betyder, at det i yderste konsekvens kan blive spindoktorerne, der bestemmer, hvad journalister og offentlighed skal tillades indsigt i”.
Poul Riiskjær Mogensen peger på, at det nye lovforslag i sin nuværende form vil kræve, at der via ombudsmanden og domstole etableres en meget snæver praksis omkring §24. ”Dette kræver selvfølgelig, at der indgives tilstrækkeligt mange klager fra journalister og andre, der får afvist begæringer om aktindsigt med henvisning til paragraffen” siger han, og fortsætter: ”Hvis denne lov gennemføres, vil vi således opfordre alle til at klage hver gang de mener, at de uretmæssigt er blevet nægtet aktindsigt. På den måde kan vi hurtigst muligt indskrænke rammerne for praksis under denne gummi-paragraf”.
En anden bekymring hos TI-DK går på det faktum, at man har valgt at holde fast i §27, stk. 2 hvori korrespondancer mellem ministre og medlemmer af folketinget i forbindelse med lovforberedende arbejde fritages for aktindsigt. ”I praksis forringer det i betydelig grad gennemsigtigheden omkring lovgivningsprocesserne, hvilket i vores øjne er ganske problematisk” siger Poul Riiskjær Mogensen.
TI-DK arbejder på sagen: Policy Paper og Minikonference d 29 Oktober om Offentlighedsloven
Slutteligt henleder Poul Riiskjær Mogensen opmærksomheden på et arrangement med fokus på det nye lovforslag, som TI-DK afholder i samarbejde med Dansk Journalistforbund d. 29. oktober. Mini-konferencen vil præsentere ny forskning på området og samtidig invitere til debat med centrale politikere.

Scroll to Top
Transparency International Danmark