Privat partistøtte – hvor går grænsen?

Vi har i Transparency International Danmark undersøgt de nuværende folketingsmedlemmers holdninger til privat partistøtte. Det er især relevant at undersøge under en valgkamp, hvor partiernes og kandidaternes valgkampagner kan være understøttet af privat partistøtte, hvor man med den nuværende grænse for offentliggørelse på 20.000 kr. har svært ved at vide, hvem der finansierer gildet og med hvilke politiske interesser.

 

Vi har kontaktet samtlige folketingsmedlemmer og bedt dem besvare, hvorvidt de ønsker, at grænsen for at offentliggøre privat partistøtte skal være 0-5.000 kr., 5.000-10.000 kr. eller over 10.000 kr. Vi spurgte også, om de ønsker at være åbne omkring finansieringen af deres valgkampe, og hvis ja, hvordan. Vi udsendte spørgeskemaet to gange, både d. 1. september og 23. september i år og har siden modtaget 37 besvarelser, svarende til ca. 21 % af alle medlemmer af Folketinget. Den relativt lille andel af tilbagemeldinger kan indikere, at emnet og spørgsmålet ikke har fået stor opmærksomhed blandt politikerne, hvilket er en pointe i sig selv. Vi kan ikke sige noget om de næsten 80 % af Folketinget, som ikke har vendt tilbage på vores spørgsmål, men vi kan sige, at der ikke har været stort iver efter at tilkendegive sin holdning til privat partistøtte og åbenhed om samme. 

Af besvarelserne er 8 af dem fra blå blok og 29 er fra rød. Der er altså en klar overvægt af røde partimedlemmer, som har forholdt sig til grænsen for offentliggørelse af privat partistøtte. Det kan tolkes som, at flere blå partimedlemmer ikke ønsker at forholde sig til spørgsmålet eller er tilfredse med den nuværende grænse. Det kan videre tolkes som, at flere blå partier modtager mere privat partistøtte og derfor nyder en større fordel af den nuværende grænse. Omvendt kan det også betyde, at færre røde partier modtager støtte og dermed ikke i samme grad påvirkes, hvis grænsen bliver sænket. Derfor kan de være mere ”ligeglade” i deres udtalelser om privat partistøtte. Fordelingen i besvarelserne på de forskellige partier kan ses nedenfor. De partier der ikke optræder i tabellerne har ikke haft et eneste medlem, som har besvaret vores henvendelse.

 

 

Rød blok

 0-5.000 kr.5.000-10.000 kr.Over 10.000 kr.Er tilfreds med og følger gældende regler
Socialdemokratiet 2 3
Radikale Venstre223 
Socialistisk Folkeparti81  
Enhedslisten5   
Alternativet1   
Javnaðarflokkurins 1  
Inuit Ataqatigiit1   

 

Blå blok

 0-5.000 kr.5.000-10.000 kr.Over 10.000 kr.Er tilfreds med og følger gældende regler
Venstre 214
Konservativt Folkeparti   1
Dansk Folkeparti1  1

Der er et mønster i besvarelserne, hvor de store regeringspartier, Venstre og Socialdemokratiet, ikke besvarer spørgeskemaet direkte, men i stedet har skrevet refleksioner om emnet, og grundlæggende accepterer og følger gældende regler. Her ses bl.a. følgende argumenter fra Socialdemokratiet og Venstre:

 

  • ”På den ene side skal der være offentlighed om større donationer. På den anden side skal almindelige borgere have mulighed for at støtte en kandidat eller et parti med et mindre beløb, uden at det fører til, at de skal hænges til offentligt skue med deres politiske overbevisning og tilhørsforhold.” – Flemming Møller Mortensen (S).
  • ”I Venstre overholder vi de til enhver tid gældende regler for partistøtte. Vi afviser ikke at ændre reglerne – men skal de ændres, så skal de ændres, så man rent faktisk får oplyst al støtte – både den direkte, men også den indirekte” – Thomas Danielsen (V).

Venstrefløjspartierne, Enhedslisten og SF, er meget enige om at grænsen burdes sænkes, hvor næsten 100 % af alle medlemmerne fra de partier ønsker den laveste grænse, vi har givet som mulighed. Konkret har 8 ud af 9 medlemmer af SF tilføjet, at de ønsker en grænse på 2.000 kr, hvilket afspejler en strømlinet politik vedr. privat partistøtte og er ligeledes den samme grænse som TI-DK anbefaler. Radikale Venstre er mere broget i deres holdning, hvilket kan indikere, at de ikke har en klar politik på emnet. Selvom antallet af besvarelser er få fra blå blok, kan der ud fra dem udledes, at der ligeledes ikke er én klar holdning, men alligevel en tendens til, at der er accept af den nuværende grænse.

Det centrale spørgsmål er: Hvem er den nuværende grænse for privat partistøtte til størst fordel for?

I Transparency International Danmark kæmper vi ikke imod muligheden for privat partistøtte. Vi arbejder derimod for, at de donationer der går fra private interesser til vores folkevalgte politikere skal være transparente og derfor offentligt tilgængelige. Det skal være muligt for vælgeren at gennemskue, hvilke private aktører der har en interesse i de politiske partier og derigennem kan have en dagsordenssættende rolle i dansk politik.

 

Derfor mener vi, at den nuværende grænse skal ligge på 2.000 kr. Dette mindsker ikke partiernes mulighed for at modtage finansiel støtte, men det mindsker muligheden for tvivl om, hvorvidt der er andre interesser i spil.

 

Scroll to Top