Grønlandsk NIS studie

Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland 2012 Hovedkonklusionen på dette studie er at det er vanskeligt at fastholde kvalificeret og veluddannet arbejdskraft i Grønland med stor personaleudskiftning og begrænset kontinuitet i den offentlige sektor til følge. Samtidig skal sagsbehandlere i den offentlige sektor administrere en til tider usammenhængende og uoverskuelig samling af regler og lovgivning. Det gælder blandt andet på fiskeri-, skatte-, social, bolig- og indkøbsområdet. Det kan give tilfældige sagsafgørelser og åbne op for uregelmæssigheder og i sidste ende korruption. På råstofområdet ville det være i Grønlands interesse at Råstofdirektoratet blev mere gennemsigtigt og at der blev bedre mulighed for at Inatsisartut, offentligheden og andre myndigheder (f.eks. på miljøområdet) kunne holde direktoratet ansvarligt. Læs hele rapporten her: NIS Grønland Læs det danske NIS studie her. Du kan læse mere om den forholdsvis nye Transparency International Grønland her.

Grønlandsk NIS studie Læs videre »

Nyhedsbrev 2012

Transparency International Danmark udgiver jævnligt et nyhedsbrev. Det seneste nyhedsbrev fra Transparency International Danmark indeholder information om bl.a. Nyt studie om integritet i Danmark Hvor skal vi hen? 6 anbefalinger fra Transparency International Danmark Læs hele nyhedsbrevet her. Tilmeld nyhedsbrev Foruden vores hjemmeside hvor vi løbende publicerer nyheder, begivenheden, rapporter og andre aktiviteter udsender vi også vores nyhedsbrev. Hold dig opdateret om Transparency International Danmarks aktiviteter, nye rapporter, pressemeddelelser og anden relevant information fra foreningen direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her: Vi siger tak for din interesse i Transparency International Danmark. Læs mere om foreningens aktiviteter her.

Nyhedsbrev 2012 Læs videre »

Nyt Eurobarometer

Europa-Kommissionen har udgivet en EU-dækkende opinionsundersøgelse (Special Eurobarometer 374) om korruption. Resultaterne af denne undersøgelse fremhæver, at borgere i hele Europa opfatter korruption som et stort problem. Rapporten omfatter holdninger til årsagerne og peger på de mest udsatte sektorer. Resultaterne viser, at: De fleste europæere (74%) mener korruption er et stort problem i deres land. Der er væsentlige regionale forskelle: 98% af respondenterne i Grækenland mener, korruption et stort problem, i modsætning til 19% af respondenterne i Danmark.  Næsten halvdelen af ​​alle europæere (47%) mener, at niveauet af korruption i deres land er steget i de seneste tre år. Dette er især tilfældet for respondenterne i Slovenien (74%), Cypern (73%), Den Tjekkiske Republik (70%), Portugal (68%) og Rumænien (67%). Borgerne mener, at korruption er særligt udbredt på niveau med de nationale (79%), lokale (76%) og regionale (75%) institutioner. Ifølge respondenterne, strækker korruption og misbrug af magt sig over hele den offentlige sektor – de nationale politiske ledere (57% af de adspurgte) og embedsmænds tildeling af offentlige udbud (47%) er “det mest sandsynligt, at blive betragtet involveret i sådanne aktiviteter”. Desuden, 67% mener, at korruption er en del af deres lands virksomhed kultur (88% af de adspurgte i Grækenland, Italien og Cypern). Læs også: For mere information om resultaterne for de respektive lande, læs hele rapporten. Opsummeret rapport for Danmark Rapporter over øvrige lande Læs om andre studier vedr. korruption her

Nyt Eurobarometer Læs videre »

Nyt studie om korruption i DK

Er Danmark korrupt? Endelig, nu er den her! Transparency International Danmarks rapport om integritet og robusthed overfor korruption i Danmark. Rapporten blev lanceret d. 12. januar på PH Cafeen med deltagelse af bl.a. Udviklingsminster Christian Friis Bach Folketingets formand Mogens Lykketoft Professor ved Aalborg Universitet Lars Bo Langsted Retsordfører for de konservative Tom Behnke Retsordfører for Venstre Karsten Lauritzen Fhv. folketingsmedlen for Enhedslisten Line Barfod Debatten blev styret af journalist ved Jyllands Posten Lars Nørgaard Federsen Rapporten konkluderer at særligt 6 punkter bør have øget opmærksomhed: 1. Obligatorisk registrering af folketingsmedlemmers hverv og økonomiske interesser Der er i øjeblikket ingen særlige regler, der gør det muligt at kontrollere, at folketingsmedlemmerne opfører sig etisk og ansvarligt. Fraværet af adfærdskodekser, lobbyregistre eller særlige habilitetsregler gør det særlig vigtigt, at offentligheden har adgang til oplysninger om folketingsmedlemmernes hverv og økonomiske interesser, således at vælgerne selv kan afgøre, om de mener, at folketingsmedlemmer agerer for egen vindings skyld. Dette studie anbefaler således, at det gøres obligatorisk for alle medlemmer af Folketinget at registrere deres hverv og økonomiske interesser i et offentligt tilgængeligt register. 2. Forøget gennemsigtighed omkring privat partistøtte Det anbefales, at der udarbejdes præcise regler omkring partistøtte, som sikrer gennemsigtighed i forhold til finansiering af politiske partier. Disse anbefalinger bør følge GRECO’s retningslinjer. TI DK vil derfor arbejde for retningslinjer, der sikrer angivelse af præcise støttebeløb til partier; mere gennemsigtighed omkring donationer til enkeltkandidater; præcise retningslinjer vedrørende opgørelse af værdi for donationer i form af naturalier og tjenesteydelser, som skal fremgå af partiernes regnskaber; og regler, der kan sikre en forøgelse af gennemsigtigheden omkring donationer i forbindelse med valgkampe. 3. Beskyttelse og rådgivning af whistleblowers TI DK vil arbejde for, at der oprettes en rådgivningsinstitution, for både offentligt og privat ansatte, hvor man kan henvende sig for at få råd og vejledning som whistleblower. Det afgørende for en sådan institution er, at den dækker såvel den private som den offentlige sektor, og at det bliver muligt for potentielle whistleblowere straffrit at kunne bryde gældende tavsheds- og loyalitetsforpligtelser, som led i den nødvendige dokumentation af deres handlemåde. 4. Opstramning af både lovgivning og praksis vedrørende aktindsigt Reglerne om aktindsigt er primært reguleret gennem offentlighedsloven og der foreligger et betydeligt behov for modernisering af offentlighedsloven og dertil relateret lovgivning. TI DK vil arbejde for at undtagelsesmulighederne for aktindsigt reduceres. Det må herunder sikres, at endelige faglige vurderinger, der indgår som en del af ministerbetjeningen, ikke undtages. Endvidere bør undtagelsen fra aktindsigt af dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller tilsvarende politisk proces, helt udgå. Det må understreges, at reglerne om journaliseringspligt og aktindsigt bør gælde for alle herunder også spindoktorer og andre særlige rådgivere. Yderligere bør postlister gøres obligatoriske. Endelig bør der iværksættes initiativer til at højne forvaltningskulturen omkring behandling af sager om aktindsigt. I denne sammenhæng bør der ses kritisk på at behandlingstiden for klagesager er alt for lang. 5. Afklaring og åbenhed om modtagelse af gaver Der er identificeret et behov for mere institutionsspecifikke retningslinjer omkring gråzoner for modtagelse af gaver og mere åbenhed heromkring. TI DK vil arbejde for, at gavelister for topembedsmænd (f.eks. kontorchefer og opefter) føres og offentliggøres, i stil med de gavelister der allerede føres for ministre. Sådanne lister bør indeholde repræsentationsudgifter, udgifter til tjenesterejser, modtagne gaver, officielle repræsentative opgaver samt aktiviteter for den kommende måned. 6. Øget inddragelse af civilsamfundsorganisationer TI Danmark vil arbejde for, at man fortsætter traditionen omkring inddragelse af civilsamfundets organisationer ved at fastlægge en minimumsperiode på mindst fire uger for modtagelse af høringssvar fra interesseorganisationer. Derudover anbefales det specifikt, at Folketinget inddrager civilsamfundsorganisationernes i det videre arbejde med de initiativer og problemstillinger, som er blevet behandlet i denne rapport og generelt i de bestræbelser, der mere bredt og internationalt udfoldes i forbindelse med antikorruptionsarbejde, hvor danske beslutningstagere og virksomhedsledere deltager. Læs også: Pressemeddelelse for NIS lancering Den endelige rapport: Nationalt Integritetssystem Studie Danmark 2011 Artikel om lancering af NIS Eksterns review af NIS studiet Formandens indledning og kommentar til studiet    

Nyt studie om korruption i DK Læs videre »

Hvad gør Danmark mindre korrupt?

New Zealand, Danmark, Finland og Sverige har konsekvent været placeret i toppen af ​​Transparency International’s korruptions indeks gennem årene, og menes at være de mindst korrupte i alle de undersøgte lande. Landene er dog ikke perfekte – ingen lever op til målet om 10 ud af 10 på indekset – men mange ønsker stadig at vide hvordan disse lande har formået at holde korruption fra døren. Marie Chêne, Senior Research koordinator fra Transparency International, ser på de lande, der er rangeret højest i årets Corruption Perceptions Index (CPI). Læs hele artiklen her: Hvad gør New Zealand, Denmark, Finland, Sweden and others “cleaner” than most countries?

Hvad gør Danmark mindre korrupt? Læs videre »

Nyt korruptions indeks ude

Krise i regeringsførelse. Mange protester, der prægede 2011, udtrykte vrede over korruption i politik og den offentlige sektor. Korruption er ifølge Transparency Internationals 2011 Corruption Perceptions Index, som blev offentliggjort i dag, fortsat en plage for lande verden rundt. Indekset viser, at regeringer fortsat ikke er i stand til at beskytte borgerne mod korruption, misbrug af offentlige midler, bestikkelse og fordækt beslutningstagen. Transparency International har tidligere advaret om, at protester flere steder i verden – ofte udløst af korruption og økonomisk ustabilitet – er tydelige udtryk for borgeres manglende tillid til deres ledere og til, at offentlige institutioner er gennemsigtige og ansvarlige. “I år har vi set protester mod korruption skrevet på både rige og fattige demonstranters bannere. Uanset om det drejer sig om et Europa ramt af gældskrise eller om en arabisk verden, der indleder en ny politisk æra, må de politiske ledere lytte til kravet om en bedre regeringsførelse”, udtaler Huguette Labelle, formand for Transparency International. Corruption Perceptions Index 2011, resultater. Indekset rangordner 183 lande fra 0 (meget korrupt) til 10 (ikke korrupt) på basis af det opfattede (perciperede) niveau for korruption i den offentlige sektor. Indekset anvender data fra 17 undersøgelser og vurderer faktorer som håndhævelse af anti-korruptionslovgivning, adgang til information og tilstedeværelsen af interessekonflikter. To tredjedele af de rangordnede lande score mindre end 5. Danmark ligger fortsat helt i indekset top og forøger i år sin score fra 9,3 til 9,4. Dermed indtager Danmark 2. pladsen efter New Zealand, som vi sidste år delte førstepladsen med. Somalia og Nordkorea (inkluderet i indekset for første gang) ligger sidst i indekset. “I 2011 oplevede vi, at kravet om større gennemsigtighed og ansvarlighed er blevet stadig vanskeligere at modstå for politiske beslutningstagere. Lande med høj score demonstrerer samtidig, at over tid kan vedholdende bestræbelser på at bekæmpe korruption lykkes og blive til gavn for befolkningen “, siger Transparency International administrerende direktør Cobus de Swardt. De fleste lande omfattet af det såkaldte arabiske forår rangerer i den nederste halvdel af indekset med en score under 4. Før end det arabiske forår brød ud,  advarede en Transparency International rapport vedrørende netop denne region om, at nepotisme, bestikkelse og protektion var en så dybt forankret del af det daglige liv, at selv de eksisterende anti-korruption love kun havde begrænset betydning. Eurozone-lande, der lider under gældskrisen – og hvor de offentlige myndigheders manglende indsats mod bestikkelse og skatteunddragelse er vigtige drivkræfter i denne krise – er placerede mellem de lavest scorende EU-lande. Se hele listen over de 183 lande her. Læs mere om CPI 2011 her. Læs artikel i Ekstra Bladet  og Jyllands Posten om årets CPI Er du interesseret i vores andre rapporter kan du finde dem her.

Nyt korruptions indeks ude Læs videre »

Grønlandsk TI afdeling

Mens Transparency International Danmark i 2008 tog fat om at sætte fokus på korruption og magtmisbrug i Grønland, har CSR Greenland været initiativtager til oprettelsen af et egentlig chapter under Transparency International. Det er nu lykkes og d. 8. september 2011 blev Transparency International Greenland oprettet. Transparency International Danmark ser frem til at følge udviklingen i Grønland hvor der nu sættes øget spotlys på udfordringer med korruption, nepotisme og magtmisbrug. Vi ønsker det nye chapter held og lykke. Se Transparency International Greenland hjemmeside her. Læs også denne artikel fra åbningen af foreningen: “Åbenhed, lighed og bæredygtighed”

Grønlandsk TI afdeling Læs videre »

Pressemeddelelser

2010 09/12/10 Global Corruption Barometer 2010 Borgere vurderer, at korruption er et stigende problem, men er klar til at bekæmpe den. Det er resultatet af Transparency International’s største globale opinionsundersøgelse. Hele undersøgelsen 09/12/10 Corruption Perception Index 2010 Offentliggørelse af Corruption Perception Index 2010 – Reaktionen på den globale krise skal prioritere nul-tolerance over for korruption. Hele ranglisten Metodisk note for CPI 2010 Hele undersøgelsen 26/10/10 Jobopslag Transparency International søger forsker og projektkoordinator til National Integrity System studie. 15/09/10 OECD Progress Report 2010 Rapport om bekæmpelsen af bestikkelse af udenlandske offentlige embedsmænd i internationale transaktioner. 08/02/10 OECD Progress Report 2009 Rapport om bekæmpelsen af bestikkelse af udenlandske offentlige embedsmænd i internationale transaktioner 2009 18/11/09 Corruption Perceptions Indeks 2009 Korruption truer det globale økonomiske opsving og stiller store udfordringer til lande med konflikter. Præsentation af CPI 2009 Fuld oversigt over CPI 2009 Metodebeskrivelse af CPI 2009 FAQ for CPI 2009 01/10/09 Conference on Extractives in Copenhagen October 23 2009 Transparency International Danmark er medarrangør af en stor international konference om udvindingsindustriens potentiale for bæredygtig udvikling den 23. oktober 2009 i København. 23/09/09Global Corruption Report 2009 Transparency International offentliggør i dag den årlige rapport “Global Corruption Report”, der i år omhandler korruption i den private sektor. Læs hele rapporten 11/08/09 Skat melder sig ind i Transparency International Danmark SKAT har som den første offentlige myndighed meldt sig ind i den danske afdeling af Transparency International 02/06/09 Global Corruption Barometer 2009 Transparency International publicerer i dag ”Global Corruption Barometer” for 2009. Læs hele rapporten FAQ om GCB 2009 06/05/09 Ny åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter Transparency International Danmark hilser den nye aftale om åbenhed for ministres udgifter og aktiviteter velkommen. 06/05/09 Debatarrangement om menneskehandel og korruption Transparency International og Mellemfolkeligt Samvirke inviterer til et spændende debatarrangement om menneskehandel og korruption 27/03/09 Bedrageri i virksomheder – debatarrangement Seminar den 23. april med den engelske revisor Nigel Iyer, som er specialiseret i bedrageri og korruption i virksomheder 17/01/09 Korruption i sport – debatarrangement Transparency International Danmark og Play The Game inviterer til debatarrangement om korruption i sportens verden. 2008 08/12/08 Bribe Payers Indeks 2008 Transparency International har offentliggjort Bripe Payers Index 2008. Læs hele rapporten FAQ for BPI 2008 22/11/08 Eurobarometer 2008 Ny rapport viser, at de fleste borgere i EU anser korruption for at være udbredt. Læs hele rapporten 29/09/08 Lobbyisme og demokrati – debatarrangement Den 9. oktober 2008 afholder Mellemfolkeligt Samvirke og Transparency International Danmark debatarrangement om lobbyismens rolle i forhold til demokrati. 22/09/08 Corruption Perceptions Index 2008 Transparency Internationals årlige korruptionsindex ”Corruption Perception Index” blev offentliggjort tirsdag d. 23. september kl. 10:00. Ranglisten for CPI 2008 Præsentation af CPI 2008 Kort over CPI 2008 FAQ for CPI 2008 Metodebeskrivelse for CPI 2008 Highlights fra EU/Vesteuropa 2008 21/08/08 International konference om korruptionsbekæmpelse Fra d. 30 oktober til d. 2. november afholdes den 13. internationale anti-korruptionskonference (IAAC) i Athen. 07/08/08 Korruptionsforebyggelse indenfor humanitær bistand Transparency International har udgivet en ny rapport om forebyggelse af korruption i forbindelse med humanitære bistandsindsatser. Læs rapporten

Pressemeddelelser Læs videre »

Ny britisk anti-korruptionslov

1. juli 2011 trådte den nye britiske anti-korruptionslov i kraft. Den kan få stor betydning for danske og internationalie virksomheder. Loven betegnes som den strengeste anti-korruptionslov i verden på det lovgivningsmæssige plan, samtidig med at den opfordrer til forebyggelse. Det mener Transparency International Danmark giver god mening. Bred dækning Alle virksomheder med aktiviteter i Storbritannien er omfattet af loven, som også gælder for virksomhedernes aktiviteter udenfor Storbritannien. Uanset om man har et britisk datterselskab eller blot er repræsenteret ved en agent er man nemlig omfattet af den nye lov. Loven er desuden eksterritorial, hvilket vil sige at den gælder både inden- og udenfor de britiske øer. Det betyder altså at korruption begået i for eksempel i et afrikansk land kan retsforfølges i Storbritannien, hvis virksomheden har aktiviteter der. Den britiske lov omfatter såvel dem der betaler og dem der modtager bestikkelse, og dækker korruption begået i såvel offentlig som privat regi. Lovens indhold kort fortalt: Alle virksomheder med aktiviteter i Storbritannien er omfattet Danske virksomheder, der har en filial, datterselskab, salgskontor e.lign. vil være underlagt den nye lovgivning. Loven er eksterritorial Det betyder at handliger foretaget udenfor Storbritannien også er omfattet af loven, og virksomheder med aktiviteter i Storbritannien, der medvirker til bestikkelse uanset hvor i verden, vil kunne blive retsforfulgt i Storbritannien. Et compliance-setup er påkrævet Virksomheder skal have et compliance-setup for at leve op til loven. Set-uppet afhænger af en risikovurdering, hvor branche, marked, størrelse, kompleksitet etc. vurderes. Virksomhederne har ansvaret Virksomheder er ansvarlige for handlinger begået af agenter og andre repræsentanter for virksomheden. De nye guidelines anbefaler derfor at der foretages due diligence, hvor det undersøges hvem man ansætter. Hvis en af virksomhedens ansatte eller en agent, der repræsenterer virksomheden begår bestikkelse, kan det give høje bøder, offentlig udhængning og udelukkelse fra offentlige udbud i Europa. Hvis virksomheden kan påvise at den havde et godt compliance set-up og at hændelsen var en enlig svale initieret af medarbjederen eller agenten selv, ken virksomheden klare frisag. Læs mere om loven her.

Ny britisk anti-korruptionslov Læs videre »

Scroll to Top
Transparency International Danmark