Transparency Denmark

Transparency Denmark

Velkommen til Transparency International Danmark

Nedenfor findes udvalgte nyheder. Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at følge med.

Partistøtten tal for tal i 2011 og 2012

04/04/2014 – Hvad kan partiernes årsregnskaber fortælle os om den privat partistøtte? Transparency Danmark har set nærmere på tallene. 3

Folketinget har ultimo februar 2014 offentliggjort regnskaber for de politiske partier for 2012. Som bekendt var 2012 ikke et valgår, hvorfor der er indsamlet langt mindre beløb i privat partistøtte end i valgåret 2011.

TI-DK har lavet en analyse af partiregnskaberne for 2012 og for 2011, du kan se analysen her.

Det er fortsat kun Radikale Venstre og Enhedslisten, som offentliggør de samlede beløb for hver større donor (> 20 T DKK hhv. > 5.000 DKK).

Beregnet ud fra antal stemmer ved folketingsvalget i 2011 udgjorde statsstøtten i 2012 samlet 103 M DKK eller 67% af partiernes samlede indtægter, mens kontingenter (fra partimedlemmer) udgjorde 24 M DKK eller 16%, i alt 83% af indtægterne. Private bidrag udgjorde 14 M DKK eller 9%. I valgåret 2011 modtog partierne til sammenligning 83 M DKK i privat partistøtte.

Der er store forskelle mellem partiernes finansiering af deres arbejde. Dansk Folkeparti får således 83% af deres indtægter fra statsstøtten og mindre end 1% fra private bidrag, mens de Konservative kun får 40% af indtægterne fra staten men 36% fra private bidrag. Da statsstøtten afhænger af vælgertilslutningen medfører vælgervandringen ved Folketingsvalget i 2011 store forskydninger i statsstøtten til nogle partier: Radikale Venstre og Enhedslisten fik hver 5 M DKK mere årligt, mens Konservative mistede 5 M DKK årligt. I praksis har det væsentlig betydning for finansieringen af partikontorerne.

Som nævnt er det kun Radikale Venstre og Enhedslisten, som specificerer større donorers samlede bidrag. Det fremgår, at Dansk Industri støtter Radikale Venstre med 82 T DKK mod 750 T DKK i valgåret 2011 og man kan samtidig se, at DI også støtter Konservative, men altså ikke med hvor meget. Man kan se, at Liberal Alliance kun har én stor donor, Saxo Bank. Det er derimod ikke oplyst, hvad de bidrager med, men da summen af private bidrag til LA er godt 2 M DKK, er det rimeligt at antage, at Saxo Bank bidrager med det meste af de 2 M DKK, selvom der selvfølgelig kan være et stort antal mindre eller anonyme donorer.

Sammenlagt har vi kun åbenhed for 325 T DKK ud af samlede private bidrag på 14 M DKK eller sølle 2%. I valgåret 2011 var det tilsvarende tal 1,9 M DKK åbenhed ud af samlede bidrag på 83 M DKK, også 2%.


Hurtigtarbejdende ekspertudvalg skal analysere regler for partistøtte

04/04/2013 – Regeringen har nu endelig nedsat det hurtigtarbejdende ekspert-udvalg, som skal komme en oversigt over de nuværende regler om partistøtte og beskrive mulige modeller for den fremtidige regulering af området.

Udvalget består af tidligere departementschef Bo Smith, professor Jørgen Albæk Jensen samt lektor Karina Kosiare-Pedersen. Udvalget skal så vidt muligt afslutte sit arbejde i løbet af sommeren 2014. Læs udvalgets kommissorium her.

Som bekendt indgik emnet i regeringsgrundlaget og opgaven styres af indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager og justitsminister Karen Hækkerup. Der er meget delte meninger blandt Folketingets partier, og det bliver spændende at som om det bliver et grumset forlig, der ofte bliver resultatet, når det er partiernes egne forhold, der skal reguleres.

TI-DK har i vores policy paper om privat partistøtte beskrevet vores krav til lovgivning. Disse krav er direkte taget fra de anbefalinger, som GRECO (Group of Nations Against Corruption) vedtog i 2003, med accept fra Danmarks daværende justitsminister, Lene Espersen. I de mellemliggende år er der desværre ikke sket noget i den danske lovgivning, hvor partierne har holdt hinanden i skak med eksisterende forlig. Det forlig har Radikale Venstre opsagt, hvilket er grunden til at punktet kom med i regeringsgrundlaget.

Danmark har fået kraftig kritik fra GRECO, senest i 2nd Interim Report fra oktober 2013. GRECO beskriver situationen i Danmark som “globally unsatisfactory” og har opfordret regeringen til at offentliggøre rapporten (på engelsk), hvilket er sket. GRECO har ligeledes opfordret regeringen til at oversætte rapporten til dansk og offentliggøre oversættelsen, hvilket derimod ikke er sket. TI-DK har derfor lavet en oversættelse til dansk, som du kan finde her (sammen med den originale engelske rapport.)

De anbefalinger, som de politiske partier i Danmark blev enige om IKKE at følge er blandt andre:

Især det sidste punkt er interessant – På nuværende tidspunkt følger SKAT den praksis, at en virksomhed har fradragsret på bidrag, hvis det kan dokumenteres at den har erhvervsmæssig fordel af at støtte et eller flere politiske partier. Hvis virksomheden derimod oplyser, at det ikke har nogen erhvervsmæssig betydning, så er der ikke fradragsret. I praksis signalerer det, at der reelt er fradragsret for denne særlige form for bestikkelse.

Transparency International følger situationen nøje – det bliver interessant at læse ekspertudvalgets rapport og endnu mere interessant at se hvad der i Folketinget kan samles flertal for.


EU står sammen om at styrke beskyttelsen af whistleblowere

17/03/2014 – På internettets fødselsdag den 12. marts vedtog EU en ikke-bindende resolution vedrørende styrkelsen af den enkelte borgers rettigheder indenfor IT og beskyttelse af whistleblowere.EUflag

Resolutionen kommer som resultat af afsløringerne af USA’s omfattende overvågningsprogrammer, der har draget intensiv mediedækning og skabt spændinger i samarbejdet imellem EU og USA.

I resolutionen opfordres kommissionen til, at gennemføre en undersøgelse af, om det nuværende whistleblower-beskyttelsesprogram, som har været undervejs siden oktober, bør fokusere særligt på de komplekse omstændigheder vedrørende whistleblowere der arbejder i efterretningsregi. Samtidig retter resolutionen opmærksomhed på muligheden for, at give whistleblowere beskyttelse fra retsforfølgelse internationalt.

Med den digitale tidsalder som kontekst, er det er blevet besluttet, at etablere et ‘European Digital Habeas Corpus’ med fokus på at beskytte EU borgerens fundamentale rettigheder. Dette skal ske ved hjælp at otte konkrete tiltag der dels indebærer justeringer af eksisterende love som beskytter den enkelte borger, dels indebærer etablering af en EU-strategi for øget IT-sikkerhed samt en styrkelse af EUs position som frontløber en demokratisk og neutral styring af internettet.

At resolutionen ikke er bindende vil sige, at den fungerer som udtryk for et flertal for en fælles linie, men at den ikke har retslige konsekvenser for nationer eller borgere. Resolutionen blev vedtaget med 544 stemmer mod 78 og du kan læse mere om den i EUs Online Newsroom.


Danmark indtager en førsteplads i World Justice Projects årlige retssamfunds-indeks

12/03/2014 – Resultaterne af undersøgelsen som blev offentliggjort d. 5 marts 2014 stemmer overens med Corruption Perceptions Index for 2013, som Transparency International offentliggjorde  i december.

Retssamfunds-indekset rangerer 99 lande ud fra ni faktorer, der er identificeret som essentielle for et velfungerende retssamfund, herunder bl.a. ’begrænsninger i regeringens magtudøvelse’, ’fravær af korruption’, ’åbenhed i regeringen’, ’et retfærdigt samfund’, ’fundamentale rettigheder’ og ’sikkerhed og orden’.
Indekset er baseret på over 100.000 husholdningsrundspørger og 2.400 ekspertundersøgelser i 99 lande, og er dermed det mest omfattende af sin slags. Ud fra den indsamlede empiri giver indekset udtryk for, hvordan retssamfundet opleves af borgerne i de respektive lande.

Med top-10 placeringer indenfor samtlige 9 kategorier snupper Danmark den samlede topplacering, skarpt forfulgt af Norge og Sverige, der således fremhæver undersøgelsens flotte nordiske profil. Danmarks placering reflekterer en lav forekomst af kriminalitet og korruption i det danske samfund, en ansvarlig stat samt effektive og uafhængige domstole.

Med ligesom med vores første plads i Corruptions Perceptions Index, skal vi huske, at vi ikke er perfekte. I kategorien ’Open Government’, der er udtryk for graden ad transparens og tilgængelighed i samarbejdet imellem borgeren og staten, indtager Danmark en femteplads og halter dermed efter både Canada og Sverige. Ved Danmarks samlede scoring på 0,88 ud af 1,00 afslører undersøgelsen dermed også, at netop de områder vi fokuserer på stadig er en svaghed i Danmark: lovgivningen omkring aktindsigt, forhold for whistleblowere, partifinancieringsregler mv. Disse svagheder blev også påpeget i TI-DKs Nationale Integritets System Studie, som blev udgivet i 2012.

Transparency Internationals korruptionsindeks for 2013 viser, hvordan korruption i 177 landes offentlige sektorer opfattes af borgeren ved at tildele hvert land en karakter på 0-100. Overordnet set har begge undersøgelser fælles top- og bundplaceringer med de samme lande på 9 ud af 11 topplaceringer, heriblandt Danmark, Norge og Sverige i top fem, modsat Afghanistan, der i begge undersøgelser ligger blandt de fem dårligst placerede lande.

Læs mere om Transparency Internationals Corruption Perceptions Index.

Læs mere om World Justice Projects Rule of Law Index.

Læs om vores National Integrity System Assessment.


Danmark har skærpet sanktionerne for bestikkelse og smørelse

04/03/2014 - Folketinget har efter kritik fra OECD vedtaget en ændring af ligningsloven med virkning fra 1. januar 2014.

§8D lyder nu således: Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst gives der ikke fradrag for udgifter til bestikkelse som nævnt i straffelovens § 144, § 299, stk. 2, og § 304 a, stk. 2. Bestemmelsen i 1. pkt. finder anvendelse, uanset om den nævnte bestikkelse er lovlig efter lovgivningen i den stat, hvor udgiften til bestikkelse er afholdt. Afgørende er alene, om den nævnte bestikkelse ville være strafbar efter straffelovens § 144, § 299, stk. 2, eller § 304 a, stk. 2, hvis bestikkelsen var foregået her i landet.

Det betyder på jævnt dansk, at virksomheder ikke kan fradrage sådanne udgifter i den skattepligtige indkomst, heller ikke hvis udgiften betales af sambeskattede udenlandske selskaber.

Man har endvidere hævet strafferammen for bestikkelse af danske/udenlandske embedsmænd o.l.  (§122 og 144 i straffeloven) fra 3 til 6 års fængsel. Danmark opfylder ny på disse områder kravene i OECD-konventionen, som vi underskrev i 2001.

Det skal fremhæves, at beviskravet til SKAT er mindre for at kunne nægte fradrag end til Bagmandspolitiet for at kunne få idømt fængselsstraf.

I den seneste rapport fra TI om håndhævelsen af OECD-konventionen ligger Danmark placeret i den næstdårligste gruppe blandt konventionens lande, “Begrænset håndhævelse”.

Du kan læse hele rapporten her.


 Ny restriktiv lovgivning i Ukraine indskrænker forsamlingsfriheden

28/02/2014 – Protesterne i Ukraine fortsætter efter indførelsen af en ny restriktiv lovgivning der indskrænkerFlickr_snamess_KievProtest_914forsamlingsfriheden. Transparency International Ukraine forsøget at få parlamentet til at tilbagekalde loven.

Loven trådte i kraft d. 21. januar og giver politiet beføjelser til at arrestere og tilbageholde personer der er involveret i ”ekstremistiske” aktiviteter. Disse aktiviteter er bredt definerede og inkluderer et forbud mod afholdelse af møder og gadeprotester nær offentlige bygninger og forbud mod korteger på mere end 5 køretøjer. Det er desuden blevet forbudt at opstille telte, scener og højtaler på offentlige pladser. Bøden for overtrædelse af loven giver op til 3.400 kr i bøde og 15 dage i fængsel.

Den nye lov påbyder derudover civilsamfundsorganisationer der modtager støtte fra udlandet at registrere sig som udenlandske agenter eller spioner. Denne del af lovgivningen rammer blandt andet Transparency International Ukraine.

Korruption i Ukraine er udbredt og på korruptionsindekset fra 2013 bliver de blot tildelt 25 point ud af 100 hvilket er den dårligste score blandt de europæiske lande.

Læs mere om den nye lovgivning og udviklingen i Ukraine her.


EU imod hvidvaskning af penge

25/2/2014 – To komiteer i Europaparlamentet har stemt for et forslag der skal gøre det lettere at identificere ejere af selskaber og dermed forhindre hvidvaskning af penge og korruption. EUflag

Forslaget vil gøre det sværere at oprette skuffeselskaber der anonymiserer ejere og er dermed et vigtigt skridt i kampen mod korruption. Hvidvaskning af penge og placeringen af penge i fonde og selskaber hvor ejeren ikke kan identificeres er med til at muliggøre korruption ved at sløre oprindelsen af pengene. EU´s lovgivning imod hvidvaskning af penge har tidligere været yderst mangelfuld på området, men med det nye forslag bliver kampen mod korruption styrket. Dette er blot begyndelsen på en diskussion af registrering af ejerskab af firmaer der forventes at blive uddybet i efteråret 2014. Læs mere om baggrunden her. Transparency Internationals pressemeddelelse her og TI´s politikpapir på arbejdet her.


Demonstration mod masseovervågning

7/2/2014 D. 11 februar går vi med i demonstrationen Tag Internettet tilbage! Demonstrationen er mod masseovervågning.dont-mess

En demokratisk og god regeringsførelse kræver gennemsigtighed i overvågningsaktiviteter og at der ikke udføres ulovlig overvågning. Regeringen bør respektere retssikkerhed og fundamentale menneskerettigheder, herunder retten til privatliv.

Som de seneste afsløringer om NSAs spionage imod COP15 har afsløret, er der ikke megen gennemsigtighed i forholdet mellem danske og amerikanske efterretningstjenester. Derfor går vi d. 11. februar med i demonstrationen mod masseovervågning.

Læs mere om grundlaget for demonstrationen og praktisk om tid og sted her.

Og læs pressemeddelelsen fra gruppen bag demonstrationen.


Generalforsamling i Transparency International Danmark

5/2/2014 Der afholdes generalforsamling i Transparency International Danmark d. 27. februar 2014 kl 17.30-20.00. Global Platform

Mødet kommer til at handle om vores anit-korruptions konference i maj sidste år, om kampen mod offentlighedsloven om besøg fra vores internationale formand, Huguette Labelle, om vores aktuelle og aktive arbejde for at fremme whistleblower-beskyttelse i den danske lovgivning – og meget mere.

Vi byder på lidt godt til ganen, et glas vin og en beretning om året der er gået. Desuden har vi inviteret cavlingpris-vinder og journalist på information Ulrik Dahlin til at holde et spændende oplæg.

Tilmeld dig inden d. 20. februar til lanbert@transparency.dk – eller læs mere om programmet her.


Transparency International Danmark hilser EU kommissionens første antikorruptions rapport velkommen.

3/2/2014 EU kommissionens første anti-korruptions rapport blev offentliggjort i dag. Rapporten inkluderer en analyse af anti-korruptionstiltag i den offentlige sektor i alle 28 medlemslande.EUflag

Det er den første samlede rapport fra Kommissionens side og er baseret på allerede fremlagte rapporter fra især OECD, Europarådet og TI Danmark, og konkluderer derfor ikke noget nyt. Kommissionen har dog taget den kritik som tidligere er blevet fremlagt af TI til sig – hvilket i sig selv er glædeligt.

Overordnet konkluderer rapporten at de europæiske lande bør gøre mere for at forhindre korruption og for at genoprette tilliden til regeringer. Rapporten identificerer flere systematiske problemer i det manglende fokus på interesser mellem politikere og private firmaer, især i forbindelse med partistøtte. Derudover påpeger rapporten at der er behov for en fælles lovgivning på whistleblowerområdet der i øjeblikket er mangelfuld i langt de fleste EU-lande, herunder Danmark.

Læs hele TI Danmarks pressemeddelelse her eller læs Transparency International engelske pressemeddelelse her


Korruption i Europa

30/1/2014 Europæiske medlemslande af Transparency International står sammen mod korruption.

Se videoen der sætter fokus på europæisk korruption her:


Whistleblowing er central i kampen mod korruption

29/1/2014 Det er nødvendigt at vedtage en whistleblowerlovgivning for at sørge for gennemsigtighed og tiltro til regeringen. 2013_WhistleblowingInEurope_EN_116

Transparency International har vedtaget en resolution for at signalere til verdens regeringer at  whistleblowere skal beskyttes og er vigtige i kampen mod korruption. I Danmark er der nedsat et udvalg der skal vurdere hvad der er behov for på området, men for nuværende har Danmark, som mange andre europæiske lande, ikke en specifik lovgivning til beskyttelse af whistleblowere.

Læs hele resolutionen her

 


Corruption Perception Index 2013 – Med Danmark i spidsen

3/12/2013 Idag offentliggør Transparency International det internationalt anerkendte Corruption Perception Index (CPI). Danmark havner på en delt førsteplads, men der er stadig plads til forbedring. Mere end to tredjedele af de 177 lande i indekset scorer mindre end 50 point og illustrerer det store behov der er for at bekæmpe korruption på globalt plan. CPI-20122-300x161

I korruptionsindekset 2013 ligger Danmark og New Zealand på en delt førsteplads med 91 point ud af 1oo. Afghanistan, Nordkorea og Somalia ligger – som i 2012 – på en delt sidsteplads, med blot 8 point hver. I midten finder man Tyrkiet og Malaysia med 50 point. Pointene gives på en skala fra 0 til 100, hvor 0 point betyder at landet opfattes ekstremt korrupt, mens 100 point at landet opfattes som uden korruption.

»De bedste lande viser tydeligt, hvordan gennemsigtighed understøtter ansvarlighed og kan bremse korruption,” siger Labelle. “Alligevel oplever selv de bedste lande udfordringer, som f.eks. “state capture”, private bidrag til politiske partier og tilsyn med store offentlige kontrakter. Disse udgør fortsat store korruptionsrisici.”

“Det er glædeligt at se, at Danmark fortsat har en flot placering med en delt førsteplads, sammen med New Zealand. Begge  lande opnår 91 point på en 100-point skala.” siger Knut Gotfredsen, formand for Transparency International i Danmark.

“Det er også vigtigt at se i øjnene, at der er både muligheder og behov for forbedringer, generelt fordi 91 point ikke er 100 point, og specifikt fordi vi ikke ligger særlig godt på delområder som især privat partistøtte, offentlighedslov og whistleblowerbeskyttelse.” fortsætter Knut Gotfredsen.

Læs Transparency International Danmarks pressemeddelelse her.

Læs alle resultaterne fra årets CPI her


Kun 4 europæiske lande har tilstrækkelig whistleblower-beskyttelse

6/11/2013 Transparency International har udgivet en vigtig rapport om Whisletblower-beskyttelse i Europa. Helt overordnet konkluderer de, at kun 4 lande har en tilstrækkelig lovgivning til beskyttelse af whistleblowere. Taberne er os alle sammen.

Rapporten konkluderer blandt andet at en utilstrækkelig lovgivning på området ikke bare skader whistleblowere der kan blive fyret og udsat for chikane, men også økonomien og borgerne. Uden tilstrækkelig beskyttelse til whistleblowere er der mindre sandsynlighed for at ulovlige forhold og korruption bliver offentliggjort og forhindret. Læs TI Danmarks pressemeddelelse i forbindelse med rapporten her.

D. 7. november har Transparency International indkaldt til debatmøde om whistleblower-lovgivning i samarbejde med Amnesty International og Arbejderen. Læs mere om arrangementer her.

Læs mere om Transparency International Danmarks mening om whistleblowere her og læs rapporten fra Transparency International her.


Én ud af seks studerende er tvunget til at give bestikkelse

2/10/2013 Transparency International har udgivet en global rapport der viser at én ud af 6 studerende på globalt plan, har været nødt til at betale bestikkelse i forbindelse med undervisning på universiteter og skoler.

Rapporten peger på mange tilfælde af korruption og bestikkelse i forskellige udformninger. I dele af Afrika og Asien er forældre for eksempel ofte nødsaget til at betale et gebyr for en skoleplads der officielt skulle have været gratis. I Østeuropa har der været eksempler på nødvendigheden af at betale for at få en fordel ved optagelse på universiteter eller for adgang til bolig under studierne. I Grækenland advares der mod nepotisme ved forfremmelse inden for akademisk arbejde og et studie af 180 skoler i Tanzania viste at kun 2 tredjedele af de økonomiske bidrag havde nået modtagerne. Statistik fra FN viser derudover at 110 lande der i teorien tilbyder gratis uddannelse, i praksis opkræver gebyrer.

Uddannelsesområdet kan være yderst sårbart overfor korruption fordi forældre ofte ønsker det bedste for deres børn og de kan derfor blive udnyttet af embedsmænd og andre der kontrollerer adgang til uddannelse. Derudover er interessen for pladser på universiteter vokset, og nye internationale standarder krævet for uddannelse medvirker til at danne grobund for korruption. De øgede krav til at uddanne sig har også skabt vækst indenfor falske universiteter. Rapporten vurderer at der blot i USA findes omkring 1000 universiteter der sælger falske eksamensbeviser og grader.

Transparency Internationals rapport fastslår at korruption medvirker til højere priser og dalende kvalitet på uddannelserne. Kampen mod korruption skal derfor også kæmpes i klasseværelset.

Læs The Guardians artikel om rapporten her

Læs hele Transparency Internationals rapport her


Regeringen nedsætter whistleblower-udvalg

31/10 2013 Modsat Norge og Sverige har Danmark endnu ingen særlig lovgivning der skal støtte whistleblowers.Retssikkerhed for whistleblowers

Udvalget der nu bliver nedsat skal arbejde på at gøre forholdene for whistleblowers bedre, blandt andet så offentlige ansatte ikke fyres hvis de vælger at bruge deres ytringsfrihed.Transparency International Danmark er ærgerlige over at civilsamfundsorganisationer som Transparency International og Amnesty ikke er inviteret til at sidde med i udvalget men bakker op om projektet. Vi håber dog ikke at udvalget bliver misbrugt for at sylte eller forsinke reel lovgivning på området

Læs mere om TI-DK og Amnesty Internationals arrangement d. 7. november 2013 om whistleblowing her.

Læs artiklen i arbejderen her

Læs mere om Transparency International Danmarks holdning til Whistleblower beskyttelse her


Et skridt nærmere en verden uden korruption

28/10/2013 Transparency International Danmark har udført et nationalt integritetsstudie for at sætte fokus på korruption i Danmark.

Transparency International opfordrer alle deres medlemslande til tage initiaitv til gennemføre et nationalt integritetsstudie. På nuværende tidspunkt har over 100 lande fået gavn af studierne og hjælp til at tackle korruption.

Se videoen om Transparency Internationals nationale integritetsstudier her.

Læs mere om Transparency International Danmarks nationale integritetsstudie (NIS) her


Ny dom skaber mere åbenhed i EU, mens Danmark sakker bagud

25/10/2013 EU-Domstolen har besluttet at offentligheden nu kan få indsigt i hvilke regeringer der stiller hvilke ændringsforslag til EU´s ministerråd. Det betyder at EU nu overhaler Danmark i gennemsigtighed. 

Dommen betyder at det bliver nemmere at få oplysninger om hvad de enkelte regeringer foreslår i EU, samt større gennemsigtighed omkring lobbyisme. ”Det er en enorm styrkelse af demokratiet” udtaler Magrethe Auken til journalisten.dk.

Retssagen der har været i gang siden 2008 blev torsdag d. 17. oktober afgjort efter at være blevet anket af ministerrådet.

Mediejurist Oluf Jørgensen udtaler til journalisten.dk at dommen er afgørende for mere åbenhed i EU men påpeger samtidig at EU nu er mere åben end Danmark som følge af den nye offentlighedslov der træder i kraft i januar.

Læs artiklen fra journalisten.dk om den nye dom her.

Læs om TI-Danmarks holdninger til den danske lovgivning og praksis omkring offentlighed og aktindsigt her


Her på hjemmesiden kan du også læse meget mere om korruption og korruptionsbekæmpelse, blive klogere på organisationen Transparency International Danmark og læse om vores aktiviteter. Vi henviser også til en stribe relevante rapporter og hjemmesider.

Du er naturligvis også meget velkommen som støttemedlem i foreningen. Læs mere her Bliv medlem.

Lancering af CPI 2013

Lancering af CPI 2013

Save the date I anledning af offentliggørelsen af årets Corruption Perception Index (CPI), inviterer Transparency International Danmark til offentligt møde om indekset og den danske organisations arbejde d. 10. december 2013. Til mødet vil vi gennemgå årets CPI, samt dykke lidt nærmere ned i hvordan ...

Læs mere

Åbenhed omkring selskabers ejerforhold

Åbenhed omkring selskabers ejerforhold

G8 og finansiel transparens G8-lederne drøftede på deres årlige møde i juni i Nordirland behovet for at gøre det finansielle system mere gennemsigtigt. David Cameron opfordrede til at finansiel åbenhed skulle være kernen i dette års G8-dagsordenen. Der er en enkel, omkostningseffektiv måde at tage et stort skridt mod at realisere ...

Læs mere

Transparency International Danmark er forbeholden over for forslag til ny offentlighedslov

Transparency International Danmark er forbeholden over for forslag til ny offentlighedslov

Transparency International Danmark (TI-DK) hilser det nye lovforslag velkommen, da det længe har været hårdt tiltrængt med en opdatering af den gældende lovgivning på området. Vi har dog udtalte forbehold overfor visse paragraffer i det foreliggende forslag, som vi frygter, vil vanskeliggøre offentlighedens muligheder for kontrol med beslutningstagerne. På visse ...

Læs mere

Europæisk korruptionsrapport

Money, Politics, Power: Corruption Risks in Europe

Rapporten Money, Politics and Power: Corruption Risks in Europe undersøger 25 europæiske landes evne til at bekæmpe korruption. Den viser, at der er store forskelle landene imellem, men at også ”duksene i klassen” – herunder Danmark - har behov for at formalisere gennemsigtigheden i politik og administration på en ...

Læs mere

Bliv medlem

Bliv medlem

Du kan være med til at gøre en forskel. Tag ansvar, støt vores frivillige arbejde og meld dig ind. Som medlem af Transparency International Danmark støtter du os i kampen mod korruption. Som medlem modtager du også vores nyhedsbreve, indbydelse til alle vores arrangementer, kan stemme ved den årlige generalforsamling og ...

Læs mere

NIS Studie om korruption

NIS Studie om korruption

Er Danmark korrupt? Endelig, nu er den her! Transparency International Danmarks rapport om integritet og robusthed overfor korruption i Danmark. Rapporten blev lanceret d. 12. januar på PH Cafeen med deltagelse af bl.a. Udviklingsminster Christian Friis Bach Folketingets formand Mogens Lykketoft Professor ved Aalborg Universitet Lars Bo Langsted Retsordfører for de konservative Tom Behnke Retsordfører for Venstre ...

Læs mere

Hvad gør Danmark mindre korrupt?

Hvad gør Danmark mindre korrupt?

New Zealand, Danmark, Finland og Sverige har konsekvent været placeret i toppen af ​​Transparency International's korruptions indeks gennem årene, og menes at være de mindst korrupte i alle de undersøgte lande. Landene er dog ikke perfekte - ingen lever op til målet om 10 ud af 10 på indekset - men mange ...

Læs mere