Medlemspolitik

 

 

Enhver fysisk eller juridisk person, som støtter TI-DK’ overordnede mål og principper, er velkommen som medlem i TI-DK.

Kontingent

Foreningen tilbyder to slags medlemskab:

 

Individuelt medlemskab

Medlemskab for fysiske personer. Der gives rabat til studerende, pensionister og arbejdssøgende.

 

Støttemedlemskab

Medlemskab for alle typer juridiske personer undtagen politiske partier – det vil sige virksomheder, offentlige institutioner og non-profit organisationer.

Bliv medlem her

 

Kontingent

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for året og udgør p.t. (2013)

Medlemstype Årligt kontingent
Individuelt (personligt) medlemskab: 400 DKK
Individuelt medlemskab (studerende, pensionister og arbejdssøgende) 200 DKK
Støttemedlemskab for små organisationer (max 5 ansatte) 2.000 DKK
Støttemedlemskab for mellemstore organisationer (max 50 ansatte) 5.000 DKK
Støttemedlemskab for store organisationer (over 50 ansatte) 10.000 DKK

 

Fordele ved medlemskab

Stemmeret: Ethvert medlem af foreningen har adgang til generalforsamlinger og andre møder, som foreningen arrangerer. Individuelt medlemskab af TI Danmark giver én stemme til generalforsamlingen. Støttemedlemmer har taleret på alle møder, men ikke stemmeret.

Bestyrelsen: Ethvert individuelt medlem kan stille op til bestyrelsen og som formand. Dette gælder dog ikke aktive politikere, som er opstillet til eller valgt til Europaparlamentet, Folketinget, regionsråd eller kommunalbestyrelse.

Støttemedlemmer kan ikke have repræsentanter siddende i bestyrelsen eller være formand for foreningen, men disse muligheder er åbne for individuelle medlemmer, som arbejder for et støttemedlem.

Netværk: Et medlemskab af TI-DK giver mulighed for at deltage i foreningens netværk af medlemmer, der er specialiserede i korruption og bekæmpelsen af den. TI-DK yder ikke konsulentvirksomhed, men opfordrer medlemmerne til at dele erfaringer.

Arrangementer: Der afholdes hvert år en række seminarer og foredrag for foreningens medlemmer.

Nyhedsbrev: Medlemmer får tilsendt foreningens nyhedsbrev pr. e-mail.

Foredrag for organisationer: Støttemedlemmer har mulighed for at få ét foredrag om TI-DK’s principper og arbejde.

 

 

Indmeldelse

Enhver person kan melde sig ind i TI-DK uden forudgående accept af bestyrelsen.

Enhver organisation (undtagen politiske partier) kan ansøge om medlemskab af TI Danmark. Ansøgningen vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde og godkendt med mindre der er begrundet mistanke om, at organisationens medlemskab vil true TI Danmarks uafhængighed, principper eller arbejde. Organisationer kan blive bedt om skriftligt at vedkende sig TI Danmarks værdier, men en godkendt indmeldelse i TI Danmark er ikke udtryk for en “blåstempling” fra TI-DK’s side af organisationens virke og aktiviteter.

 

Eksklusion

TI Danmarks bestyrelse kan til enhver tid beslutte at ekskludere et medlem med øjeblikkelig virkning, hvis:

§       medlemmet ikke har betalt sit medlemskontingent efter to rykkere

§       medlemmets handlinger vurderes at være i strid med TI-DK’s principper eller true foreningen omdømme

Medlemmer kan vælge at anke en eksklusion inden 4 uger efter bestyrelsens beslutning herom.

Bestyrelsen vil videresende en sådan anke til TI’s internationale sekretariat i Berlin for at indhente deres vurdering og derefter træffe en endelig afgørelse. En eksklusion kan ligeledes tages op til genovervejelse på den årlige generalforsamling.

 

Donationer

TI-DK modtager gerne donationer fra medlemmer eller fra andre navngivne individer eller organisationer. Donationer og kontingent fra én giver (individuel eller organisation) kan dog ikke overstige 100.000 DKK årligt.

 

Brug af TI Danmarks logo og navn

Alle støttemedlemmer og donorer vil blive nævnt på TI-DK’s hjemmeside www.transparency.dk med oplysning om det givne beløb i året og link til givers evt. hjemmeside. Støttemedlemmer kan vederlagsfrit referere til medlemskab af TI-DK på deres hjemmeside og kan i den forbindelse inkludere et TI-DK støtte-logo (leveres af TI-DK). Der er også mulighed for at referere til medlemskab af TI-DK i publikationer, PR- og reklamemateriale osv. Sådan omtale kræver dog forhåndsgodkendelse af TI-DK’s bestyrelse, som kan betinge godkendelsen af en donation.

Godkendt af bestyrelsen juni 2013

Besøg os på Facebook